Regulamin konkursu z webinaru „Czy nauka programowania ma jeszcze sens?” – styczeń 2024

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu („Organizator”) podczas webinaru „Kiedy będę gotowy na poszukiwanie pracy w IT?” oraz fundatorem nagród jest
  AKADEMIA SAMOUKA sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 42, 32-300, Olkusz
  NIP: 6372215697
 2. Konkurs w całości odbywa się w Internecie w dniu 15.01.2024.
 3. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis YouTube z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis YouTube ani z nim związany.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych nie mogą brać udziału w konkursie.
 3. Osoby związane z organizatorem i ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • a. osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
  • b. osoba biorąca udział w konkursie musi jako pierwsza odpowiedzieć na czacie podczas transmisji webinaru na żywo na pytanie konkursowe zadane podczas webinaru (decyduje kolejność wyświetlenia odpowiedzi u prowadzącego). Udzielona odpowiedź nie może posiadać błędów (np. literówek).

§ 3 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSIE

 1. Organizator zobowiązuje się do wyłonienia zwycięzców nie później niż: 15.01.2024.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Internecie w serwisie devmentor.pl.
 3. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbywać się będzie drogą wyboru jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 2 pkt 4 podpunkt b, spośród zgłoszeń uczestników, którzy spełnili warunki wymienione w § 2, przez powołane przez Organizatora jury w składzie: Mateusz Bogolubow.
 4. Jury będzie oceniało odpowiedzi uczestników pod kątem:
  • poprawności
  • braku błędów (np. literówek).
 5. Jury będzie brało pod uwagę tylko jedną najszybciej udzieloną i poprawną odpowiedź.
 6. W przypadku gdy odpowiedź, o której mowa w § 2 pkt 4 podpunkt b, będzie w ocenie jury niepoprawna, wybrana zostanie następna odpowiedź zgodnie z kolejnością wyświetlania na czacie u prowadzącego odpowiedzi uczestników.

§ 4 NAGRODA

 1. Nagrodą zwycięzcy wyłonionego przez jury, o którym mowa w § 3 pkt 3, jest bezpłatny dostęp do kursu „Akademia Samouka” organizowanego przez:
  AKADEMIA SAMOUKA sp. z o. o.
  ul. Szpitalna 42,
  32-300, Olkusz
 2. W przypadku gdy wyłoniony przez jury zwycięzca zakupił dostęp do kursu, otrzyma on pełen zwrot kosztów dostępu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem na czacie na stronie akademiasamouka.pl (czat jest w prawym dolnym rogu) nie później niż do 31.01.2024, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Regulamin przetwarzania danych oraz RODO dostępny jest pod adresem: docs.akademiasamouka.pl/regulamin oraz docs.akademiasamouka.pl/polityka

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na niniejszej stronie.