Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Serwis internetowy dostępny pod domeną akademiasamouka.pl oraz jej subdomenami prowadzony jest przez:

Akademia Samouka sp. z o.o., ul. Szpitalna 42, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215697, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez
Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000944238,
kapitał zakładowy: 5000 zł.

§ 2 Definicje

 1. Konsument — osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca — firma wskazana w § 1 punkt 2 tego regulaminu.
 3. Klient — każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca — osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep — sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną coderoad.pl oraz jej subdomenami.
 6. Umowa zawarta na odległość — umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin — niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto — konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Produkt — dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też — stosowanie do cech Produktu — umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 12. Kurs Programowania — usługa polegająca na udostępnieniu materiałów szkoleniowych z zakresu programowania w JavaScript (frontend) przez platformę thinkific.com trwający 8 miesięcy, z miesięczną przerwą wakacyjną (lipiec).
 13. Partner – Codete Przystalski Olechowski Śmiałek spółka komandytowafirma z siedzibą w Krakowie (30-527), Polska, ul. Na Zjeździe 11, wpisanaą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000696869, VAT ID (NIP) PL 6762460401, REGON: 122745429., współpracująca ze Sprzedawcą na podstawie umowy z dnia współpracy z dnia 7.01.2022 r.
 14. Staż — 3-miesięczna, praktyczna forma nauki zawodu przeprowadzana przez Partnera.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Akademia Samouka Sp. z o.o., ul. Szpitalna 42, 32-300 Olkusz

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@akademiasamouka.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty oraz do korzystania z Produktów, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies w rozumieniu opisanym w Polityce Prywatności dostępnej pod tym adresem https://akademiasamouka.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na życzenie klienta Sklep wystawi fakturę VAT.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz opcjonalnie koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 1) wejść na stronę Sklepu (opcjonalnie); 2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia; 3) kliknąć przycisk "Kup" lub podobny wyrażający wolę zakupu i zapłaty za przedmiot Zamówienia.
 2. W momencie kliknięcia wyżej wymienionego przycisku zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży — w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostawa produktu odbywa się droga elektroniczną, automatycznie, niezwłocznie po opłaceniu zamówienia, na podany przy płatności przez klienta adres e-mail, chyba że inaczej wynika z opisu produktu lub Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za usterki infrastruktury technicznej i niedostarczenie produktu bezpośrednio po opłaceniu. W przypadku zaistnienia sytuacji gdzie opłacone Zamówienie nie dotrze do Klienta, klient ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę, a sprzedawca ma pięć dni roboczych na udzielenie dostępu manualnie. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej sytuacji Klientowi nie przysługuje żadne dodatkowe odszkodowanie lub zwrot pieniędzy.
 6. Na żądanie lub jeśli wymagają tego przepisy prawa, Klient otrzyma fakturę VAT, wystawioną na dane podane w Formularzu Zamówienia.
 7. Klient zgadza się na przesyłanie dokumentów dotyczących zakupu, w szczególności rachunków i faktur VAT, drogą elektroniczną, na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

§ 7 Zasady korzystania i dostępu do Produktów

 1. Jeśli opis Produktu nie stanowi inaczej, dostęp do Produktu jest przesyłany na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 2. Jeśli opis Produktu nie stanowi inaczej, dostęp do kursów sprzedawanych w Sklepie, jest realizowany przez platformę dostępną pod domeną app.akademiasamouka.pl lub coderoad.thinkific.com.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy z dostępem do szkoleń spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do strzeżenia danych dostępowych do platformy oraz dostępnych tam materiałów przed niepowołanym lub publicznym dostępem. W razie  stwierdzenia niezgodnego z prawem udostępniania danych lub materiałów, Sprzedawca może zablokować Klientowi dostęp w trybie natychmiastowym. Nie wyklucza to zastosowania innych środków przewidzianych prawem. W razie uzasadnionego podejrzenia niezgodnego z prawem udostępniania danych lub materiałów przez Klienta Sprzedawca może tymczasowo zablokować dostęp do danych i materiałów, do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. Dostęp do materiałów jest przyznawany na okres nieograniczony lub ograniczony czasowo, w zależności od tego, co widnieje na stronie Produktu.
 6. W przypadku zakończenia działalności Sklepu połączonego z uniemożliwieniem Klientom dostępu do materiałów wszyscy Klienci, którzy mają wykupiony nielimitowany dostęp, będą mogli pobrać wszystkie materiały na dyski twarde własnych urządzeń i dalej nimi dysponować na zasadach opisanych tej umowie, a Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać te materiały do pobrania przynajmniej przez rok od poinformowania Klientów o planowanym zakończeniu działalności Sklepu. W przypadku Klientów, którzy wykupili dostęp limitowany, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do materiałów do końca okresu na jaki przysługuje im dostęp.
 7. Poniższe podpunkty dotyczą spotkań mentoringowych, a także innych wymagających udziału pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy poniżej zwanych spotkaniami mentoringowymi i obowiązują, jeżeli na stronie produktu nie jest napisane inaczej.
 8. Usługi mentoringowe są realizowane za pomocą komunikatorów wideo online, w szczególności takich jak Whereby, Google Hangouts, Skype, Zoom. Decyzja o możliwości wyboru innego komunikatora należy do Sprzedającego.
 9. Klient ma obowiązek dysponować rozwiązaniami technicznymi umożliwiającymi korzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych komunikatorów wideo online wraz z możliwością  udostępniania ekranu swojego urządzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z braku któregoś z ww. komunikatorów po stronie Klienta.
 10. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności spotkań mentoringowych 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo przerw w dostępności spotkań mentoringowych na czas nie dłuższy niż 20 dni roboczych z rzędu. Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym Klientów mogących chcieć skorzystać z wykupionych spotkań na minimum 5 dni roboczych przed planowaną przerwą. W sytuacjach nagłych, jeśli Sprzedający z przyczyn obiektywnych nie będzie w stanie zapewnić realizacji spotkań mentoringowych, może poinformować Kupującego bez zachowania ww. terminu. W takim przypadku Kupujący ma prawo do żądania zwrotu pieniędzy za dane spotkanie.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 11 Sprzedający zobowiązuje się zaproponować termin spotkania z Klientem zgłaszającym chęć spotkania w nie dalszy niż 5 dni roboczych od takiego zgłoszenia.
 13. Każda godzina spotkania mentoringowego to godzina lekcyjna, czyli 45 minut liczone od umówionej godziny spotkania.
 14. W przypadku spotkania mentoringowego dłuższego niż jedna godzina nie jest w spotkanie wliczany żaden dodatkowy czas na przerwy. Tak więc 2 godziny spotkania to dokładnie 90 minut, 3 godziny to dokładnie 135 minut, a 4 godziny to dokładnie 180 minut.
 15. Godziny wykorzystanych spotkań mentoringowych są zaokrąglane w górę do całych godzin, tak więc 60-minutowe spotkanie tak jak i 90-minutowe spotkanie będzie liczone jako 2 godziny mentoringowe.
 16. Odwołanie spotkania mentoringowego przez Klienta w czasie krótszym niż 24 godziny przed zaplanowanym rozpoczęciem spotkania tak jak i niepojawienie się Klienta na spotkaniu z dowolnej przyczyny skutkuje utratą wykupionych godzin w umówionej na to spotkanie ilości.
 17. Klient nie ma prawa w żaden sposób rejestrować i udostępniać spotkania mentoringowego bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.
 18. Jeśli dany Kurs Programowania, najpóźniej do dnia przed jego rozpoczęciem, kupi mniej niż 50 osób, to ten kurs może zostać odwołany decyzją Sprzedawcy, a Klientowi zostanie zwrócona kwota jaką zapłacił za uczestnictwo. Klient może zdecydować o zwrocie 50% kwoty z zachowaniem prawa do korzystania z zakupionych materiałów szkoleniowych.
 19. W przypadku korzystania z Kursu Programowania lub innych Produktów, korzystanie z których odbywa się wspólnie z innymi użytkownikami, Klient jest obowiązany zachować kulturę oraz nie utrudniać innym użytkownikom korzystania z Kursu Programowania lub innych Produktów. W przypadku rażącego naruszania ww. obowiązku przez Klienta Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. W takim przypadku kwota przypadająca do zwrotu Klientowi zostanie pomniejszona o wartość już wykonanych usług.

§ 8 Staż

 1. Staż odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Partnerem, zgodnie z którym Partner zapewnia przyjęcie na staż trzech osób spośród uczestników  Kurs Programowania. Szczegółowe warunki Stażu określa Partner.
 2. Do zgłoszenia chęci uczestnictwa w Stażu wymagane jest zgłoszenie. Osoby, które ukończyły Kurs Programowania (zgodnie z ust. 3 poniżej) mogą zgłosić chęć uczestnictwa w Stażu Sprzedającemu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
 3. Jako osoby, które ukończyły Kurs Programowania uznaje się Klientów, którzy:
 4. wykonali wszystkie zadania praktyczne w terminie wraz z Pull Requestem
 5. wykonali wszystkie projekty w terminie wraz z Pull Requestem
 6. oddali do 18 grudnia projekt końcowy, który spełnia założenia techniczne i funkcjonalne (uruchamia się i posiada założone minimalne funkcje).
 7. W przypadku większej ilości osób kwalifikujących się i zgłaszających chęć uczestnictwa w Stażu Sprzedawca ma prawo wyłonić osoby rekomendowane do odbycia Stażu przy pomocy testu końcowego realizowanego online i pod nadzorem mentora.
 8. Ostateczny wybór uczestników, spośród osób zarekomendowanych przez Sprzedającego, którzy zostaną przyjęci na Staż, leży po stronie Partnera.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Powyższe prawo jest niezależne od dodatkowych gwarancji, które mogą być oferowane przez sprzedawcę przy wybranych produktach.
 3. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od uiszczenia opłaty przez Klienta za Produkt.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w dowolny sposób, na adresy opisane w §3 Regulaminu.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy przez Klienta: w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku usług, które Sprzedawca wykonał w całości za zgodą Klienta, po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy określonych Produktów, które będą zawierać stosowną adnotację widoczną przed zawarciem umowy.

§ 10 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11 Gwarancja satysfakcji

 1. Gwarancją satysfakcji objęte są wyłącznie Produkty wyraźnie oznaczone i opisane jako objęte gwarancją satysfakcji na stronie, na której odbywa się sprzedaż Produktu.
 2. Na podstawie Gwarancji klient ma prawo w przeciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zakupu, rozwiązać umowę i zażądać zwrotu pieniędzy bez podania przyczyny.
 3. Klient może skorzystania z opisanej w tym paragrafie Gwarancji, przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, w dowolny sposób, na adresy opisane w §3 Regulaminu.
 4. Klientowi korzystającemu z Gwarancji przysługuje zwrot pieniędzy w kwocie zależnej od rodzaju zakupionego produktu.
 5. Jeśli Gwarancja dotyczy usług świadczonych wyłącznie online, bez udziału pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy (np. kurs online), Klientowi przysługuje zwrot pełnej kwoty.
 6. Jeśli Gwarancja dotyczy usług świadczonych online lub na żywo z udziałem pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy (np. mentoring online), Klientowi przysługuje zwrot proporcjonalnie do wykorzystanego czasu usługi.
 7. Jeśli Klient wykorzysta lub rozpocznie wykorzystywanie całego wykupionego czasu, zaokrąglając go w górę do pełnych godzin, przed otrzymaniem przez Sprzedającego oświadczenia o chęci skorzystania z Gwarancji dotyczącej produktu wymagającego udziału pracowników Sprzedawcy lub bezpośrednio Sprzedawcy, Gwarancja przestaje obejmować ten Produkt.
 8. Gwarancja nie obowiązuje podczas powtórnych zakupów tego samego produktu przez tego samego Klienta, tj. jeśli Klient kupił produkt, skorzystał z gwarancji i uzyskał zwrot pieniędzy, a następnie kupił ten sam Produkt ponownie, gwarancja na powtórny i kolejne zakupy nie obowiązuje.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w polityce prywatności: https://docs.akademiasamouka.pl/polityka

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.